Federico Javier Sardella 身披  号球衣

Federico Javier Sardella

Federico Javier Sardella

身价
  • 阿根廷
  • 1988-04-16
  • 中场
  • CM
  • 新芝加哥
  • KG
主要位置
二级位置
优势
暂未发现明显优势
弱点
暂未发现明显弱点

关于“Federico Javier Sardella”的相关新闻(转会/伤退等)

Federico Javier Sardella 简介

Federico Javier Sardella,出生于1988-04-16,阿根廷足球运动员,目前效力于阿乙 新芝加哥,Federico Javier Sardella在球队中司职擅长中场。